Chính Sách Mua Hàng Toàn Cẩu

1. Sứ Mệnh:

Để mua hàng hóa và dịch vụ theo cách thức đạt được giá trị tổng thể tốt nhất cho công ty sau khi cân nhắc các mặt chất lượng, giá cả và dịch vụ. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua chính sách phối hợp đơn giản, tuân thủ và linh hoạt để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của Công Ty. Chúng tôi tuân thủ luật áp dụng và Bộ Quy Tắc Ứng Xử trong Kinh Doanhvà Đạo Đức của chúng tôi.

2. Phạm vi:

Chính sách này áp dụng cho tất cả các đại diện bao gồm nhân viên, các công ty, công ty con và các bên thứ ba được xác định của công ty Simpson Manufacturing Co. Inc. (Simpson) trong việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ.

3. Tuyên Bố Chính Sách

Chúng tôi đặt mục tiêu đảm bảo mọi thứ chúng tôi làm hoặc mua được sản xuất tuân thủ theo luật địa phương và bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Kinh Doanh của chúng tôi. Mọi nhà cung cấp đang kinh doanh với Simpson cần cam kết như nhau về việc cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, ở đó nhân viên không bị phân biệt đối xử và đe dọa, tôn trọng các quyền con người và môi trường. Simpson theo đuổi việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi và hợp đạo đức với nhà cung cấp, đồng thời thúc đẩy lợi ích tốt nhất cho công ty.

Việc chiết xuất và thu hoạch một số vật liệu thô có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế và xã hội - cả tích cực lẫn tiêu cực. Chúng tôi cố gắng xác định và hạn chế các vật liệu gây ra tác động tiêu cực trong chuỗi cung ứng của mình. Tuy vậy, các vật liệu này có thể liên quan đến việc sản xuất các vật liệu thô mà chúng tôi sử dụng.

Xem Xét/Giám Sát

Việc xem xét và giám sát tổng thể chức năng mua hàng là trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Mua Hàng và Giám Đốc Tài Chính. Việc tạo ra và sửa đổi bất kỳ quy trình mua hàng trong khu vực hay tại địa phương nào đòi hỏi phải được sự phê duyệt của Phó Chủ Tịch Mua Hàng.

Phân Chia Nhiệm Vụ

Thông lệ của Simpson là đưa nhiều người vào quy trình mua hàng. Người ủy quyền mua hàng và người nhận hàng hóa và dịch vụ cần độc lập với nhau.

Phê Duyệt của Đại Lý Cung Cấp

Việc phê duyệt của đại lý cung cấp cần được thực hiện tuân theo Chính Sách Thẩm Quyền Chữ Ký của Simpson và quy trình mua hàng Chất Lượng áp dụng.

Mâu Thuẫn Lợi Ích

Các quyết định cần được đưa ra nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho Công Ty chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Mâu thuẫn có thể phát sinh khi một người hành động vì lợi ích cá nhân và điều này gây khó khăn cho việc thực hiện khách quan. Công ty mong muốn mọi nhân viên không bị lợi ích cá nhân chi phối gây thiệt hại hoặc có khả năng phương hại đến lợi ích tốt nhất của công ty,

Đánh Giá Thận Trọng và Sàng Lọc Các Đại Lý Cung Cấp và Đại Lý

Đánh giá thận trọng và sàng lọc các đại lý cung cấp và tất cả những người hành động thay mặt cho Simpson đều tuân theo Chính Sách Chống Tham Nhũng.

Back to Global Purchasing Policy »