Globalne Zasady dotycząca Zaopatrzenia

1. Misja:

Kupowanie towarów i usług w taki sposób, aby zwiększała się ogólna wartość firmy (tj. z uwzględnieniem jakości, ceny i obsługi). Osiągamy to za sprawą skoordynowanych zasad, które są proste, przestrzegane przez wszystkich i elastyczne, a tym samym wspierają strategię rozwoju firmy. Postępujemy w myśl odpowiednich przepisów prawa oraz naszego Kodeksu postępowania biznesowego i etyki.

2. Zakres:

Zasady te odnoszą się do wszystkich przedstawicieli, w szczególności pracowników, firm, oddziałów oraz zidentyfikowanych podmiotów trzecich spółki Simpson Manufacturing Co. Inc. (Simpson), dokonujących zakupów towarów i/lub usług.

3. Oświadczenie dotyczące zasad:

Dążymy do tego, aby wszystkie opracowywane lub nabywane przez nas produkty były wytwarzane zgodnie z lokalnym prawem oraz naszym Kodeksem postępowania biznesowego i etyki. Każdy współpracujący z firmą Simpson dostawca powinien angażować się w tworzenie bezpiecznego, niezagrażającego zdrowiu i życiu środowiska pracy, w którym pracownicy nie będą podlegali dyskryminacji ani zastraszaniu. Oznacza to konieczność respektowania przez dostawców praw człowieka oraz poszanowania środowiska naturalnego. Staramy się tworzyć i rozwijać długoterminowe, wzajemnie korzystne i etyczne relacje z dostawcami, mając jednocześnie na uwadze najlepszy interes firmy Simpson.

Wydobywanie i pozyskiwanie niektórych surowców może mieć daleko idące skutki społeczne i ekonomiczne, zarówno pozytywne jak i negatywne. Dążymy zatem do tego, aby zidentyfikować i ograniczyć w naszym łańcuchu dostaw występowanie materiałów powodujących negatywne implikacje. Jednak takie materiały mogą incydentalnie występować podczas przetwarzania używanych przez nas surowców.

Przegląd/nadzór

Ogólny nadzór nad zaopatrzeniem wchodzi w zakres obowiązków wiceprezesa ds. zaopatrzenia oraz dyrektora finansowego. Opracowywanie i modyfikowanie regionalnych lub lokalnych procedur zaopatrzenia wymaga zatwierdzenia przez wiceprezesa ds. zaopatrzenia.

Podział obowiązków

Praktyką w firmie Simpson jest uwzględnianie więcej niż jednej osoby w procesie zaopatrzenia. Osoby autoryzujące zakupy powinny być niezależne od osób odbierających towary i usługi.

Zatwierdzanie dostawców

Zatwierdzanie dostawców musi przebiegać zgodnie z Zasadami umocowania do składania podpisów w firmie Simpson oraz odpowiednimi procedurami zaopatrzenia dotyczącymi jakości.

Konflikt interesów

Decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem najlepszego interesu Firmy, a nie dla osobistego zysku. Konflikt może wystąpić w sytuacji, gdy działanie ukierunkowane na interes osobisty nie może zostać zrealizowane w sposób obiektywny. Żadna osoba nie powinna ulegać wpływom, które szkodzą lub mogą potencjalnie szkodzić najlepszemu interesowi Firmy.

Analiza due diligence oraz screening dostawców i agentów

Analiza due diligence oraz screening dostawców i wszystkich osób działających w imieniu firmy Simpson podlegają zasadom antykorupcyjnym.

Back to Global Purchasing Policy »