Globální Nákuplní Politika

1. Mise:

Kupovat zboží a služby tak, aby nákup přinesl společnosti nejlepší hodnotu, pokud jde o kvalitu, cenu a službu. Snažíme se toho dosáhnout cestou koordinované politiky, která je jednoduchá, vyhovuje danému účelu, a zároveň je i dost flexibilní, aby podporovala růstovou strategii společnosti. Dodržujeme příslušné zákony a náš etický kodex.

2. Rozsah:

Tato politika se týká všech zástupců společnosti, včetně zaměstnanců, společností, dceřiných firem a identifikovaných třetích stran v rámci společnosti Simpson Manufacturing Co. Inc. (Simpson), které nakupují zboží a/nebo služby.

3. Naše politika:

Naším cílem je zajistit, aby všechno, co vyrobíme nebo zakoupíme, bylo vyrobeno v souladu s místními zákony a naším etickým kodexem. Všichni dodavatelé, kteří obchodují se společností Simpson, by se měli zavázat podobným způsobem k tomu, že budou zajišťovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí, kde neexistuje diskriminace a zastrašování zaměstnanců, a kde se respektují lidská práva i životní prostředí. Společnost Simpson se snaží budovat a udržovat se svými dodavateli dlouhodobé, vzájemně prospěšné a etické vztahy, a to v nejlepším zájmu společnosti.

Dobývání a sklízení některých druhů surovin může mít významný sociální a ekonomický dopad - jak pozitivní, tak i negativní. Vynakládáme značné úsilí na to, abychom v našem dodavatelském řetězci materiály, které znamenají negativní dopad, identifikovali a omezovali. Takové materiály se však ve výrobě surovin, které používáme, mohou náhodně vyskytnout.

Kontrola/Dohled

Obecně za dohled a kontrolu činností v oblasti nákupu a služeb odpovídají náměstek ředitele nákupního oddělení a finanční ředitel. Vytvoření nebo úpravy regionálních nebo místních postupů nákupu podléhá souhlasu náměstka ředitele nákupního oddělení.

Oddělení povinností

Ve společnosti Simpson je pravidlem, že procesu nákupu se účastní vždy více než jedna osoba.  Schvalování nákupů by měli provádět jiní lidé, než ti, kdo přijímají zboží a služby.

Schvalování dodavatelů

Schvalování dodavatelů se musí provádět v souladu se zásadami politiky podpisového práva ve společnosti Simpson, a také s postupy pro zajištění kvality nakupovaných produktů a služeb.

Střet zájmů

Rozhodovat se musí tak, aby rozhodnutí bylo v nejlepším zájmu společnosti, ne v zájmu osobního prospěchu. Problém může nastat v případech, kdy objektivní výkon nebo rozhodnutí je ztíženo tím, že se jedná i o osobní zájem určitého člověka.  Od každého z nás se očekává, že se oprostí od vlivů, které škodí nejlepšímu zájmu společnosti, popř. by mohly být škodlivé v budoucnosti.

Řádná péče a prověřování dodavatelů a zástupců společnosti

Řádná péče a prověřování dodavatelů a všech osob, které jednají jménem společnosti Simpson, se řídí zásadami protikorupční politiky.

Back to Global Purchasing Policy »